Mobbing

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołując u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodując jego poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing może przybierać różne formy, w tym biernego zachowania, jak ignorowanie przez przełożonego.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi poprzez reagowanie na wystąpienie takich zachowań i podejmowanie działań mających na celu ich niedopuszczenie.

Do metod przeciwdziałania mobbingowi należą m.in. procedury antymobbingowe, komisje antymobbingowe, pełnomocnicy do spraw przeciwdziałania mobbingowi oraz szkolenia antymobbingowe.

Ofiara mobbingu ma prawo do rozwiązania umowy o pracę z tego powodu oraz do dochodzenia roszczeń w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dowiedz się więcej o mobbinu podczas naszych szkoleń z kompetencji osobistych.

Zobacz inne definicje