Polityka prywatności i polityka cookies

stosowana przez Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe możemy gromadzić, w jaki sposób je wykorzystujemy, jak długo przechowujemy, komu udostępniamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą witrynę lub korzystasz z naszych usług. Dokument zawiera także informacje na temat plików cookies i podobnych technologii.

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających internetowy serwis www.vade.com.pl Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. (zwana dalej Vademecum Sp. z o.o) informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie we wszelkich formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. jako Administrator danych

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach współpracy lub podanych przez Państwa podczas poruszania się po naszej stronie internetowej (www.vade.com.pl)  jest Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Piastów 11 lok.2, 52-424 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000079530 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach współpracy i innych relacji nawiązanych z naszą Spółką znajdują się w Rozdziale I niniejszej Polityki, natomiast szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Serwisie internetowym www.vade.com.pl, w tym Polityka plików cookies zostały omówione w Rozdziale II niniejszego dokumentu.

 1. Źródła pozyskania danych osobowych

Dane osobowe, których jesteśmy administratorem mogły zostać pozyskane bezpośrednio od Państwa lub Państwa Pracodawców, poprzez formularze zamieszczone na stronie www.vade.com.pl, przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej w procesie rekrutacji na szkolenia, przekazane w procesie ofertowania /negocjacji umów na świadczenie oferowanych przez nas usług (Klienci / Kontrahenci), jak również w procesie wyboru / nawiązania współpracy z Podmiotami dostarczającymi usługi dla Vademecum. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i realizacji współpracy pomiędzy Spółką Vademecum, a Dostawcą / Odbiorcą usługi.

 1. Zakres danych przetwarzanych przez Spółkę Vademecum

W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, nazwy firmy, NIP, REGON, nazwy szkolenia, w którym Uczestnik brał udział, nr rachunku bankowego, historii rozliczeń i historii zrealizowanych usług, danych identyfikacyjnych pracowników/przedstawicieli wskazanych przez Państwa firmę, wizerunku (Uczestnik szkolenia realizowanego on-line, włączając kamerę internetową na wykorzystywanym do udziału w spotkaniu sprzęcie elektronicznym, wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku w ramach niniejszego szkolenia).

Osoby odwiedzające naszą witrynę: informacje o Państwa zachowaniu w Internecie, w szczególności o usługach, które są przeglądane w naszym Serwisie, klikanych linkach, sposobie poruszania się i przewijania naszego Serwisu, a także dane gromadzone poprzez pliki cookies i podobne technologie umożliwiające identyfikację urządzenia.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

W zależności od kontekstu pozyskania danych przez Spółkę, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji usług w zakresie organizacji szkoleń / konferencji / eventów;
 • przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Spółki Vademecum;
 • obsługi księgowej (np. wystawianie faktur za wykonane usługi może wiązać się
  z przetwarzaniem danych osobowych, itd.);
 • ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i obrony przed takimi roszczeniami;
 • obsługi reklamacji;
 • prowadzenia analiz statystycznych na potrzeby wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Spółki;
 • przechowywania dla celów archiwalnych (dowodowych), w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • inne działania, na które zostanie pozyskana Państwa dobrowolna zgoda.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi organizacji szkoleń, jak również dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można cofnąć w każdym czasie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi Spółce Vademecum przedstawienie Państwu informacji marketingowych dotyczących oferty naszych produktów lub usług.

Państwa dane osobowe, w zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO):

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. działania, na które została pozyskana Państwa dobrowolna zgoda, np. akceptacja Cookies na stronie internetowej https://www.vade.com.pl, zgoda na przetwarzanie wizerunku lub zapis do newslettera.
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie konieczne jest do przygotowania i realizacji umowy o współpracy z Vademecum – Konferencje i Szkolenia sp. z o.o. W przypadku osób przekazujących swoje dane osobowe telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.vade.com.pl, w związku z zapytaniem ofertowym lub rejestracją na szkolenie, przyjmuje się, że podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – tj. dane te są przetwarzane w celu wykonania umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Akceptacja Regulaminu dostępnego na stronie każdego szkolenia jest traktowana jako Umowa, na podstawie której świadczone są oferowane usługi.
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki Vademecum, takich jak:
 • obsługa korespondencji, reklamacji,
 • ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
 • zapewnienie rozliczalności (wykazanie przestrzegania prawa – przetwarzanie w celach dowodowych),
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako Administrator danych osobowych, Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. zapewnia prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 1. Okresy przetwarzania danych osobowych
 • Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały pozyskane, jeżeli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania, na przykład:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, którego podstawą są przepisy o rachunkowości – 5 lat;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – np. celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Spółki, dostawcom usług prawnych, doradczych, audytowych, hotelarskich czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie, na podstawie niezbędnych umów oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, prokuratura, sąd, itp.)

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 

Vademecum Sp. z o.o. informuje, że w ramach współpracy z podmiotami świadczącymi usługi informatyczne i hostingowe oraz zapewniającymi obsługę serwisową używanych przez Spółkę programów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

 • dostawcy usług chmurowych, informatycznych i technicznych, np. Microsoft, Google;
 • dostawcy narzędzi badawczych, analitycznych i statystycznych, a także dostawcy działań marketingowych i operatorzy narzędzi marketingowych, takich jak Google w ramach usługi Google Analytics, które pomagają nam analizować, optymalizować Serwis lub personalizować dla Państwa treści i oferty;
 • firma hostingowa odpowiedzialna za utrzymanie i serwis strony internetowej www.vade.com.pl.

 

 1. Zasady przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

W przypadku przekazania danych poza EOG, podstawą transferu są umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, obejmujące zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne (SCC) jako mechanizm bezpiecznego przesyłania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgodnie z art. 46, 47 lub art. 49 ust. 1 RODO. Na podstawie tych umów, dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane na terenie UE przed przesłaniem ich poza EOG. Każdy z naszych usługodawców przekazujących dane poza EOG zapewnia, że przetwarzanie jest realizowane w sposób gwarantujący odpowiedni stopień ochrony, a także właściwą realizację żądań związanych z przetwarzaniem danych na podstawie art. 15-22 RODO. Zasady realizacji praw wynikających z RODO zostały określone w regulaminach świadczenia usług lub politykach prywatności naszych usługodawców.

10 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą, wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA. Decyzja ta, reguluje legalność transferów danych osobowych pochodzących z UE do organizacji z siedzibą w USA, które dokonały samocertyfikacji w ramach programu Data Privacy Framework i zostały wpisane na listę przez amerykański Departament Handlu (U.S. Department of Commerce). W takim przypadku, podstawą prawną przekazywania danych osobowych do podmiotu posiadającego aktywny certyfikat DPF jest art. 45 RODO. W razie braku certyfikatu, podstawą prawną transferu danych będzie  art. 46 RODO lub art. 49 RODO. Aktualny status dostawcy usługi z siedzibą w USA można sprawdzić na stronie  https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/

Nowy program DPF wprowadza szereg zabezpieczeń dotyczących dostępu do danych osobowych przez amerykańskie służby wywiadowcze oraz inne gwarancje zapewniające stopień ochrony danych  odpowiadający stopniowi ochrony w UE, w tym powołanie w USA dedykowanego, bezstronnego organu odwoławczego (Data Protection Review Court), do którego obywatele Unii Europejskiej mogą się zwracać w sprawie swoich danych osobowych.

Informujemy, że na dzień zatwierdzenia niniejszej Polityki, wspierające nas podmioty mające siedzibę lub powiązania transferowe z USA (ponadnarodowy przepływ danych w ramach Grupy), dostarczające nam narzędzia informatyczne (np. Microsoft, Google), posiadają aktywny certyfikat DPF, a zatem są uznane jako bezpieczne dla danych.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU VADE.COM.PL

 

 1. Informacje ogólne

Mogą Państwo przeglądać serwis www.vade.com.pl bez konieczności informowania Vademecum Sp. z o.o. o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych za pośrednictwem dowolnego z dostępnych na stronie serwisu formularzy, przestają Państwo być dla nas użytkownikami anonimowymi. Podając swoje dane osobowe zgadzają się Państwo na zbieranie i używanie ich przez Vademecum Sp. z o.o., w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

 1. Wykorzystanie plików Cookies i podobnych technologii

Aby lepiej dostosowywać treści i strukturę serwisu www.vade.com.pl do Państwa potrzeb, na stronach naszego serwisu stosowane są mechanizmy cookies. Dodatkowo, Spółka Vademecum realizując programy marketingowe korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują w tym celu pliki Cookies.

Pliki cookie można podzielić na następujące kategorie:

 • Niezbędne pliki cookie: Te pliki są instalowane, aby umożliwić dostęp do strony internetowej i jej podstawowych funkcji. Nie wymagają one Państwa zgody, gdyż są konieczne do świadczenia usług dostępnych na stronie. Bez nich nie jest możliwe korzystanie z pełni funkcjonalności serwisu.
 • Opcjonalne pliki cookie: Są używane wyłącznie za Państwa zgodą i obejmują:
 • Funkcjonalne: Pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji lub wyborów, takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu oraz inne elementy, które można dostosować, by dostarczać spersonalizowane treści.
 • Analityczne i wydajnościowe: Służą do zbierania anonimowych danych o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Pozwalają one zrozumieć, które elementy strony działają dobrze, a które wymagają poprawy, dzięki czemu można usprawnić działanie strony i lepiej dostosować ją do Państwa potrzeb. Używając tych plików cookie, właściciele stron mogą śledzić, jakie strony są najczęściej odwiedzane, jak szybko strona się ładuje i jak poprawić ogólną wygodę korzystania z serwisu, aby Państwa doświadczenie było jak najlepsze
 • Reklamowe: Stosowane w celu prezentowania reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Informacje te, w połączeniu z danymi dotyczącymi aktywności w innych serwisach, służą do tworzenia profilu Państwa zainteresowań.

Jakie informacje gromadzone są za pomocą cookies?

Miedzy innymi adres IP używany przy łączeniu się Państwa urządzenia (komputer, laptop, telefon tablet) z Internetem oraz inne stosowane w Internecie znaczniki informacji, z których korzystamy podczas Państwa odwiedzin w serwisie www.vade.com.pl. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, a zatem Państwa dane są dla nas anonimowe.

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na dowolną stronę serwisu www.vade.com.pl, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. Dostarczają nam informacji dotyczących prowadzenia kampanii reklamowych i oceny ich skuteczności, pomagają obserwować ruch osób odwiedzających serwis www.vade.com.pl, umożliwiają dostosowanie wyświetlania najlepiej dopasowanych informacji o szkoleniach do zainteresowań użytkowników, dostarczają danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających nasz serwis, częstotliwości odwiedzin, częstotliwości wyświetlania danej oferty, wspierają integrację z portalami społecznościowymi oraz komunikację.

Poniżej prezentujemy zastosowane w naszym serwisie technologie plików cookies:

Google Analytics – narzędzie wykorzystujące pliki cookies wydajnościowe. Pomaga właścicielom stron internetowych zrozumieć, jak użytkownicy z nich korzystają. Zapewnia tworzenie statystyk oraz ich analizę w celu optymalizacji stron internetowych. Zapewnia anonimowość danych – zebrane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Więcej informacji na temat narzędzia dostępne jest pod linkiem:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możecie Państwo wyłączyć aktywności mierzone przez Google Analytics.

Narzędzie BAZO – Narzędzie do automatyzacji marketingu, pozwalające na precyzyjne dostosowanie treści reklamowych i informacyjnych do konkretnego odbiorcy. Zazwyczaj wykorzystuje różne technologie, w tym pliki cookie, do śledzenia zachowań użytkowników na stronie, analizy ruchu i personalizacji treści.

BAZO umożliwia nam identyfikację firm odwiedzających naszą stronę internetową. Dzięki niej możemy zobaczyć, które podstrony przyciągają uwagę przedstawicieli konkretnych przedsiębiorstw, co pozwala nam na lepsze zrozumienie ich zainteresowań i potrzeb. Warto podkreślić, że BAZO skupia się na identyfikacji firm, a nie indywidualnych użytkowników, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie określić, która dokładnie osoba odwiedzała nasz serwis.

Narzędzia społecznościowe – na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIN. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem przez serwisy społecznościowe informacji gromadzonych przez wtyczki znajdują się w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Istnieje możliwość samodzielnego wyłączenia lub konfiguracji Cookies w Państwa przeglądarce – wówczas nie będziecie Państwo otrzymywać plików cookies z naszej strony lub pliki będą gromadzone w preferowanym przez Państwa zakresie. Jak to zrobić w praktyce? W Internecie można znaleźć wiele poradników dotyczących zarządzania plikami cookies. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Mogą również Państwo korzystać z naszej strony w trybie, który blokuje możliwość gromadzenia danych o Państwa wizycie, tzw. trybie incognito. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i zastosowanych technologii oznacza Państwa zgodę na wykorzystanie ich w sposób określony w niniejszej Polityce.

 1. Lista plików cookies

 

Rodzaj plików cookie Domena Opis Typ Czas trwania
_ga_* .vade.com.pl Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony. Analityczne 1 rok 1 miesiąc 4 dni
_ga .vade.com.pl

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych dotyczących gości, sesji i kampanii oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.

 

Analityczne

1 rok 1 miesiąc 4 dni

 

_ga_* .vade.com.pl

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony.

 

Analityczne

1 rok 1 miesiąc 4 dni

 

smwr .vade.com.pl

SALESmanago ustawia ten plik cookie w celu przechowywania informacji o wizytach.

 

Analityczne

1 rok 1 miesiąc 4 dni

 

smuuid

 

.vade.com.pl

 

SALESmanago ustawia ten plik cookie, aby śledzić poszczególne sesje w witrynie i zbierać dane statystyczne z wielokrotnych wizyt.

 

Analityczne

1 rok 1 miesiąc 4 dni

 

_smvs

 

.vade.com.pl

 

SALESmanago ustawia ten plik cookie w celu przechowywania informacji o źródle pierwszej wizyty na stronie.

 

Analityczne

1 dzień

 

_fbp

 

.vade.com.pl

 

Facebook ustawia ten plik cookie, aby wyświetlać reklamy na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej.

 

Analityczne

3 m-ce

 

__utma

 

.vade.com.pl

 

Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby rozróżnić użytkowników i sesje. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

 

Wydajności

1 rok 1 miesiąc 4 dni

 

__utmc

 

.vade.com.pl

 

Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby umożliwić interoperacyjność z urchin.js, starszą wersją Google Analytics i jest używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia nowych sesji/wizyt. Jest usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.

 

Wydajności

sesja

 

__utmz

 

.vade.com.pl

 

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania źródła ruchu lub kampanii, dzięki której użytkownik dotarł do witryny.

 

Wydajności

6 m-cy

 

__utmt_UA-*

 

.vade.com.pl

 

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu gromadzenia informacji statystycznych o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej.

 

Analityczne

10 minut

 

__utmb

 

.vade.com.pl

 

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu określenia nowych sesji/wizyt. Plik cookie __utmb jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki cookie __utma. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

 

Wydajności

1 godzina

 

_uetsid

 

.vade.com.pl

 

Bing Ads ustawia ten plik cookie, aby nawiązać kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził witrynę.

 

Wydajności

1 dzień

 

_uetvid

 

.vade.com.pl

 

Bing Ads ustawia ten plik cookie, aby nawiązać kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził witrynę.

 

Wydajności

1 rok 24 dni

 

MUID

 

.bing.com

 

Bing ustawia ten plik cookie tak, aby rozpoznawał unikalne przeglądarki internetowe odwiedzające witryny Microsoft. Ten plik cookie jest używany do celów reklamowych, analiz witryny i innych operacji.

 

Reklamowe

1 rok 24 dni

 

MSPTC

 

.bat.bing.com

 

Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje te służą optymalizacji trafności reklam. Reklamowe

1 rok 24 dni

 

smg

 

salesmanago.pl

 

SALESmanago ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji użytkownika.

 

Analityczne

10 lat

 

ID SERWERA

 

app3.salesmanago.pl

 

Ten plik cookie jest ustawiany przez moduł równoważenia obciążenia HAProxy firmy Slideshare w celu przypisania odwiedzającego do określonego serwera.

 

Wydajności

sesja

 

 

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.vade.com.pl są zastrzeżone. Serwis www.vade.com.pl zawiera elementy chronione prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części bez uprzedniej, pisemnej zgody.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się na adres: vade@vade.com.pl

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis www.vade.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez aktualizację tekstu polityki na stronie serwisu.

Zaktualizowano z dniem 12.03.2024 r.