VUCA

VUCA to akronim opisujący świat charakteryzujący się zmiennością (Volatility), niepewnością (Uncertainty), złożonością (Complexity) i niejednoznacznością (Ambiguity). Początkowo termin ten używany był przez amerykańską armię do opisu specyfiki rzeczywistości wojennej, gdzie cele są wyznaczone, ale planowanie długoterminowe jest utrudnione przez nieprzewidywalność wydarzeń. Współcześnie VUCA znalazło zastosowanie również w biznesie i rozwoju osobistym, podkreślając potrzebę elastycznego podejścia i szybkiego reagowania na zmiany.

Zmienność odnosi się do szybkości i zakresu zmian, jakie mogą występować, np. na rynku pracy czy w technologii.
Niepewność wynika z braku możliwości przewidzenia przyszłych wydarzeń i ich wpływu.
Złożoność dotyczy wielości zjawisk i obszarów, które należy uwzględnić, co sprawia, że trudno jest przyswoić wszystkie zmienne.
Niejednoznaczność wskazuje na sytuacje, gdzie zjawiska nie mogą być jednoznacznie wyjaśnione za pomocą logiki i analiz.

W świecie VUCA kluczowe staje się rozwijanie zdolności do elastycznego adaptowania się do nieoczekiwanych wydarzeń, pobudzanie kreatywności oraz ciągła nauka. Dla liderów i organizacji oznacza to konieczność zachowania jasnej wizji, przewidywania ryzyka, zaufania do pracowników oraz wykorzystania różnorodności w celu tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Dowiedz się więcej o VUCA podczas naszych szkoleń na wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej.

Zobacz inne definicje