Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 r. – warsztat na wzorach dokumentów i wyliczeniach

Szkolenie uwzględnia zmiany od 29.01.2022 r. oraz szczególne zasady powierzania pracy osobom pochodzącym z Ukrainy

Celem warsztatu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, Szkolenie uwzględnia zagadnienia legalizacji pobytu i zatrudnienia osób z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmiany obowiązujące od 29.01.2022 r.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Legalizacja wjazdu, pobytu i zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy - na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (moduł realizowany na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu szkolenia)
  • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 2. 2
  Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29.01.2022 r.
  • ograniczenie katalogu wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę a wymiar zatrudnienia i wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
  • wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego
  • nowe okoliczności bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • nowe terminy załatwiania spraw uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach
  • inne zmiany proceduralne dotyczące postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach
  • wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń 
 3. 3
  Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce
  • dokumenty umożliwiające wjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • ruch bezwizowy cudzoziemców
  • warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
  • wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski (czy osoba fizyczna może zapraszać cudzoziemców do pracy, kryteria dla przedsiębiorstw) – zasady i ograniczenia
  • pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
  • wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy
 4. 4
  Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce – oświadczenia z uwzględnieniem zmian od 29.01.2022 r.
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji: procedura, terminy, praktyka
  • praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady
 5. 5
  Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę
  • przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
  • warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
  • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
  • uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
  • zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
  • elektroniczne zezwolenie na pracę
  • „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu
  • procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)
 6. 6
  Świadczenie pracy przez obywatela UE
  • praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
  • uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii
 7. 7
  Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
  • umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
  • zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
  • obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
  • obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy
 8. 8
  Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
 9. 9
  Delegowanie pracownika do pracy w Polsce
  • zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem, równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców
  • obowiązek uzyskania w Polsce dodatkowego uprawnienia i kwalifikacji do pracy 
  • obowiązek przeszkolenia z zakresu bhp i uzyskania badań lekarskich
  • ustawa o języku polskim: obowiązek tłumaczenia dokumentów delegowanych cudzoziemców
  • działania cudzoziemca wymagające obecności tłumacza 
 10. 10
  Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje
  • dokumenty wymagane organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
  • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
  • ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę
 11. 11
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
  • miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
  • opodatkowanie pracowników najemnych
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
  • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 12. 12
  Oskładkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
 13. 13
  Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania
 14. 14
  Przepisy antykryzysowe na okres stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) a legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.

Anna Stokłosa

Radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, zagadnień kadrowych oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Doświadczony oraz uznany audytor kadrowo- płacowy oraz trener.

W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowych Urzędów Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki zatrudnienia cudzoziemców.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie formalności obowiązują pracodawcę oraz pracownika – cudzoziemca
 • jak skompletować oraz wypełnić niezbędną dokumentację
 • jak postępować, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu wiedzy na poziomie zaawansowanym poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań.

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują informację w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjne. Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność zasad i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca, uzupełnią wiedzę o nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Szkolenie uwzględnia zmiany od 29.01.2022 r. oraz szczególne zasady powierzania pracy osobom pochodzącym z Ukrainy

Celem warsztatu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, Szkolenie uwzględnia zagadnienia legalizacji pobytu i zatrudnienia osób z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmiany obowiązujące od 29.01.2022 r.

W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowych Urzędów Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki zatrudnienia cudzoziemców.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie formalności obowiązują pracodawcę oraz pracownika – cudzoziemca
 • jak skompletować oraz wypełnić niezbędną dokumentację
 • jak postępować, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu wiedzy na poziomie zaawansowanym poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań.

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują informację w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjne. Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność zasad i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca, uzupełnią wiedzę o nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Program:

 1. Legalizacja wjazdu, pobytu i zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy – na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (moduł realizowany na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu szkolenia)
  • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
   • udzielenie zwolnienia pracownikowi celem czasowego powrotu na Ukrainę
   • porozumienie o tymczasowym rozwiązaniu stosunku pracy
   • cudzoziemiec posiadający status uchodźcy a legalne powierzenie pracy
   • zapomoga losowa dla pracownika (z ZFŚS, ze środków obrotowych)
   • zbiórka pieniężna w zakładzie pracy – warunki formalne
 2. Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29.01.2022 r.
  • ograniczenie katalogu wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę a wymiar zatrudnienia i wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
  • wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego
  • nowe okoliczności bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • nowe terminy załatwiania spraw uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach
  • inne zmiany proceduralne dotyczące postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach
  • wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń 
 3. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce
  • dokumenty umożliwiające wjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • ruch bezwizowy cudzoziemców
  • warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
   • obywatele państw sąsiadujących (Ukraina, Rosja, Białoruś)
   • obywatele pozostałych państw trzecich
  • wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski (czy osoba fizyczna może zapraszać cudzoziemców do pracy, kryteria dla przedsiębiorstw) – zasady i ograniczenia
  • pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
  • wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy
 4. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce – oświadczenia z uwzględnieniem zmian od 29.01.2022 r.
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji: procedura, terminy, praktyka
  • praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady
 5. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę
  • przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
  • warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
  • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
  • uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
  • zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
  • elektroniczne zezwolenie na pracę
  • „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu
  • procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)
 6. Świadczenie pracy przez obywatela UE
  • praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
  • uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii
 7. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
  • umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
  • zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
  • obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
  • obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy
 8. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
 9. Delegowanie pracownika do pracy w Polsce
  • zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem, równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców
  • obowiązek uzyskania w Polsce dodatkowego uprawnienia i kwalifikacji do pracy 
  • obowiązek przeszkolenia z zakresu bhp i uzyskania badań lekarskich
  • ustawa o języku polskim: obowiązek tłumaczenia dokumentów delegowanych cudzoziemców
  • działania cudzoziemca wymagające obecności tłumacza 
 10. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje
  • dokumenty wymagane organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
  • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
  • ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę
 11. Opodatkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
  • miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
  • opodatkowanie pracowników najemnych
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
  • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 12. Oskładkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
 13. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania
 14. Przepisy antykryzysowe na okres stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) a legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.