Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, reagowania na wczesnym etapie i przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Niepożądane zachowania oraz obszary ryzyka
  • Dyskryminacja
  • Molestowanie (nękanie)
  • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
  • Mobbing - Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary; Co jest a co nie jest mobbingiem –  przykłady i orzecznictwo sądowe
 2. 2
  Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
  • Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar mobbingu i dyskryminacji
  • Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników
  • Możliwości minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności prawnej i odszkodowawczej pracodawcy
 3. 3
  Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
  • Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
  • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu.
 4. 4
  Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.:
  • Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
  • Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
  • Komisja antymobbingowa/ zespół wyjaśniający – skład i rola
  • Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
  • Diagnoza i okresowe audyty
  • System anonimowych zgłoszeń
  • Wsparcie psychologiczne

Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, doświadczony trener. Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne. W ostatnich latach była zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu. Wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające. W ciągu ostatnich 15 lat realizowała liczne projekty dotyczące kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi. Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa. Dokonywała analizy i zarządzania ryzykiem personalnym, zarządzania zmianą i komunikowania zmian w procesach restrukturyzacji i zwolnień grupowych. Koordynowała jedno z pierwszych badań nt. polskiego Pokolenia Y i jego aspiracji zawodowych.

Zapraszamy:

 • Kadrę kierowniczą i członków zarządu
 • Dyrektorów Personalnych i Specjalistów HR
 • Specjalistów ds. Compliance

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy.
 • Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.
 • Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanych relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, reagowania na wczesnym etapie i przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.

Zapraszamy:

 • Kadrę kierowniczą i członków zarządu
 • Dyrektorów Personalnych i Specjalistów HR
 • Specjalistów ds. Compliance

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy.
 • Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.
 • Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanych relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.

Program szkolenia

 1. Niepożądane zachowania oraz obszary ryzyka
  • Dyskryminacja
  • Molestowanie (nękanie)
  • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
  • Mobbing
   • Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
   • Co jest a co nie jest mobbingiem –  przykłady i orzecznictwo sądowe
 2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
  • Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar mobbingu i dyskryminacji
  • Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników
  • Możliwości minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności prawnej i odszkodowawczej pracodawcy
 3. Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
  • Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.:
   • Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
   • Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
   • Komisja antymobbingowa/ zespół wyjaśniający – skład i rola
   • Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
   • Diagnoza i okresowe audyty
   • System anonimowych zgłoszeń
   • Wsparcie psychologiczne
  • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
  • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.