EUDR – Nowe Rozporządzenie UE dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. dotyczące wylesiania, zwane skrótowo EUDR (European Union Deforestation Regulation), to akt prawny mający na celu ograniczanie degradacji lasów spowodowanej nadmierną konsumpcją w UE.

Cel EUDR na obszarze UE:

Nowe prawo ma za zadanie zapewnić konsumentom dostęp do produktów, które w procesach wytwarzania nie spowodowały dewastacji lasów i nie przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego, w szczególności z obszarów skąd pozyskano surowce do ich produkcji.

Cel szkolenia:

Zrozumienie przepisów i wymagań prawnych:
Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat obowiązujących przepisów, terminologii, zasad i procedur określonych w Rozporządzeniu UE 2023/1115 – EUDR.

Minimalizacja ryzyka naruszenia przepisów:
Zrozumienie przepisów i procedur pozwoli uczestnikom uniknąć ryzyka konsekwencji prawnych i finansowych dla ich działalności.

Nabycie umiejętności monitorowania i raportowania:
Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności monitorowania oraz sporządzania raportów zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Efektywne planowanie i realizacja procesów importowych i eksportowych:
Poznanie działań mających na celu zoptymalizowanie procesu importu i eksportu oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Podniesienie świadomości ekologicznej:
Szkolenie przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników na temat wpływu wylesiania na środowisko naturalne oraz konieczności podejmowania działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

28.08.2024

On-line

699 pln netto

11.10.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Wprowadzenie do Rozporządzenia UE 2023/1115 – EUDR.
 2. 2
  Cel i zakres rozporządzenia.
 3. 3
  EUTR >>> EUDR – konsekwencje działań
 4. 4
  Omówienie kluczowych terminów i definicji
 5. 5
  Osoby objęte rozporządzeniem
 6. 6
  Ramy czasowe wprowadzenia nowego obowiązku
 7. 7
  Zasada i system "należytej staranności"
 8. 8
  Uproszczona "należyta staranność"
 9. 9
  Zobowiązania i obowiązki podmiotów
 10. 10
  Oświadczenia o „należytej staranności”
 11. 11
  Kontrola oraz coroczne raportowanie przez właściwe organy
 12. 12
  Praktyczne przykłady
 13. 13
  Krajowe podejście do EUDR
 14. 14
  Przewidywane sankcje w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia
 15. EUDR obejmuje łącznie 7 towarów związanych z ryzykiem leśnym, w tym (ze wskazaniem kodów CN):

  • soję
  • olej palmowy
  • kauczuk
  • bydło
  • kakao
  • kawę
  • drewno

  UWAGA, EUDR OBEJMUJE RÓWNIEŻ PRODUKTY:

  • wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby,
  • uzyskane poprzez np. karmienie zwierząt tymi towarami (zastosowanie w paszach)

  Przykłady pozostałych wyrobów objętych rozporządzeniem:

  czekolada, mięso, skóry, kukurydza, olej palmowy, nasiona soi, artykuły odzieżowe w tym rękawiczki (z dodatkiem gumy), opony, dętki, wyroby przemysłu poligraficznego (książki, gazety itp.), budynki prefabrykowane z drewna, płyty wiórowe, podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna, wełna drzewna, mączka drzewna, ramy do obrazów / fotografii, naczynia kuchenne z drewna itp.

  Szczegółowy wykaz produktów przyporządkowanych do odnośnych towarów, o których mowa w art. 1 EUDR zawiera załącznik nr I patrz str. 243-246 rzeczonego rozporządzenia.​

  OD KIEDY BĘDĄ EGZEKWOWANE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z EUDR:

  Stosowanie zasad i regulacji EUDR, w tym spełnianie nowych obowiązków przez przedsiębiorców będzie obowiązywać:

  • dla dużych i średnich przedsiębiorstw (1) – od dnia 30 grudnia 2024 r.
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw (2) (utworzonych przed 31 grudnia 2020 r.) – od dnia 30 czerwca 2025 r.
  (1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.06.2013, s. 19).
  (2) Definicja małych lub mikroprzedsiębiorstw (w istocie ustanowionych jako takie przed dniem 31 grudnia 2020 r.), została ustanowiona i dokonano ich klasyfikacji jako mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie dotyczy wyłącznie produktów z drewna objętych rozporządzeniem UE w sprawie drewna (UE) nr 995/2010.

  Operatorzy i handlowcy mają 18 miesięcy na wdrożenie w swoich procedurach wewnętrznych nowych przepisów, licząc od ich wejścia w życie.

  Dłuższy okres przystosowawczy (do 30 czerwca 2025 r.) przewidziany jest dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Nowe obowiązki dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności handlowej wprowadzają do obrotu lub wywożą z terenu Unii Europejskiej odnośne produkty, o których mowa w Rozporządzeniu EUDR

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Cena zawiera:

 • 6 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Praktyczne informacje w temacie szkolenia oraz interpretacja/wyjaśnienie zapisów rozporządzenia.

Warto w nim uczestniczyć.

uczestniczka szkolenia

czerwiec 2024 r.