Czas pracy kierowców i użytkowanie tachografów

Znajomość przepisów związanych z czasem pracy kierowcy jest kluczowym elementem w branży transportowej. Szkolenie z tego zakresu pomoże lepiej zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zasady ich interpretacji i stosowania.

Udział w szkoleniu przyniesie liczne korzyści zarówno kierowcom, jak i pracodawcom:

 • unikanie kar i grzywien,
 • efektywniejsze zarządzenie czasem pracy,
 • zapobieganie przemęczeniu pracowników,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drodze,
 • efektywniejsze planowanie tras,
 • podniesienie jakości świadczonych usług,

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Praktyczne aspekty czasu pracy kierowców.
  • Obowiązek przestrzegania norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i       odpoczynków
  • Omówienie norm zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i     Rady z dnia 15 marca 2006.
  • Omówienie norm zawartych w Umowie Europejskiej Dotyczącej Pracy Załóg Pojazdów     Wykonujących Międzynarodowe Przewozy Drogowe (AETR) sporządzonej w Genewie dnia 01     lipca 1970r.
  • Kiedy rozporządzenie 561 a kiedy umowa AETR? – porównanie.
  • Sankcje za naruszenie norm Rozporządzenia 561/2006 oraz umowy AETR:
   • kierowca,
   • zarządzający transportem,
   • spedytor, dyspozytor, nadawca i inna osoba realizująca czynności związane z przewozem drogowym,
   • podmiot realizujący przewóz.
  • Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności z procedury wykroczeń, karnej oraz procedury administracyjnej
 2. 2
  Użytkowanie tachografów
  • Rodzaje i przeznaczenie kart.
  • Wpisy manualne:
   • uwzględniające dojazd  do pojazdu,
   • nieuwzględniające do pojazdu.
  • Wprowadzanie symboli krajów:
   • rozpoczęcia pracy,
   • zakończenia pracy,
   • przy przekraczaniu granic.
  • Przeglądy okresowe tachografów.
  • Blokada danych, sposób wykonania.
  • Sankcje za zakłócanie pracy urządzenia rejestrującego:
   • jazda z użyciem karty innego kierowcy,
   • jazda bez karty umieszczonej w tachografie,
   • techniczne sposoby manipulacji.
  • Tachograf a Kodeks karny.
  • Ćwiczenia.
  • Podsumowanie, odpowiedzi na pytania.

Maciej Wyrzykowski

Trener - tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • kierowców zawodowych,
 • spedytorów,
 • logistyków, oraz
 • pracowników działu Kadr odpowiedzialnych w firmie za ewidencjonowania oraz rozliczania czasu pracy kierowcy.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.